שיבושי מילים

דו - לשוניים 

גמגום

עיכוב שפתי

בדיקות שמיעה